duong day nong

Xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2022

Thứ năm - 31/03/2022 11:19
Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND-HC ngày 29/6/2021 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Quy chế 829). UBND thành phố Sa Đéc ban hành công văn số 14/UBND-VX ngày 30/03/2022 v/v thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2022
Thong bao
Thong bao
Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019  của Ủy ban nhân dân tỉnh  Đồng Tháp ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND-HC ngày 29/6/2021 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Quy chế 829). UBND thành phố Sa Đéc yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
1. Các Trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở khẩn trương triển khai Quy chế 829 đến toàn thể viên chức tại đơn vị nắm để thực hiện đúng quy định.
Khi thực hiện, đơn vị cần lưu ý những nội dung sau đây:
- Chậm nhất ngày 15/4/2022, đơn vị hoàn thành việc xây dựng kế hoạch xét chuyển công tác và thông báo tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác tại đơn vị. Khi xây dựng kế hoạch xét chuyển công tác, cần quan tâm cơ cấu, định mức số lượng người làm việc theo từng vị trí việc làm phù hợp, tương ứng với dự kiến kế hoạch biên chế năm học 2022-2023.
- Thông báo tiếp nhận hồ sơ cần nêu rõ ngày bắt đầu, ngày kết thúc nhận hồ sơ để viên chức chủ động thực hiện hồ sơ, trong đó cần lưu ý: trước ngày 30/4/2022, viên chức đề nghị chuyển công tác ra ngoài Tỉnh hoặc đề nghị chuyển công tác trong Thành phố, trong Tỉnh, nộp hồ sơ cho đơn vị đang công tác.
- Các đơn vị rà soát, lập kế hoạch nhu cầu sử dụng viên chức cho năm học mới; tổ chức họp xét chuyển công tác theo quy định. Chậm nhất ngày 15/5/2022, nộp hồ sơ viên chức chuyển công tác trong và ngoài tỉnh về UBND Thành phố thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.
- Chậm nhất ngày 31/5/2022, viên chức đang công tác ngoài tỉnh nộp bộ hồ sơ quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quy chế 829 đến UBND Thành phố hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi viên chức có nguyện vọng chuyển đến theo phân cấp quản lý.
- Khi tiếp nhận phải thẩm định đầy đủ những thành phần hồ sơ quy định. Thành phần hồ sơ được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Quy chế 829.
- Thành lập Hội đồng gồm những thành phần và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 5 Quy chế 829; tổ chức họp xét theo nội dung tại Khoản 1 Điều 6 và thực hiện đúng theo quy trình xét chuyển đi được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế 829. 
- Khi tiến hành xét cần lưu ý cách xác định viên chức được chuyển đi phải đạt các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy chế 829. Hội đồng xem xét, quyết định người được chuyển đi theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tránh tình trạng giải quyết cho chuyển đi mà không có giáo viên giảng dạy.
Thành phần hồ sơ gồm: văn bản chấp thuận của thủ trưởng đơn vị kèm danh sách viên chức được chuyển công tác, biên bản họp xét chuyển của Hội đồng và hồ sơ của viên chức được xét cho chuyển đi.
2. Tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp viên chức chuyển công tác trong Thành phố, trong Tỉnh và chuyển ra ngoài Tỉnh. Hồ sơ cụ thể như sau:
2.1. Chuyển công tác trong phạm vi Tỉnh
Viên chức nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:
a) Đơn đề nghị chuyển công tác có ghi rõ tên cơ sở giáo dục có nguyện vọng được chuyển đến, chỉ nêu tối đa 02 nguyện vọng, ghi theo thứ tự ưu tiên và ghi rõ lý do xin chuyển;
b) Sơ yếu lý lịch viên chức có xác nhận của cơ sở giáo dục đang công tác;
c) Bản photocopy quyết định tuyển dụng viên chức;
d) Bản photocopy văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp (khi cần sẽ yêu cầu đối chiếu với bản chính);
đ) Bản photocopy văn bản thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo năm học của cấp có thẩm quyền. Trường hợp chưa có kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, cá nhân có thể nộp bản tự kiểm điểm có nhận xét, xếp loại của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ. Khi có kết quả đánh giá, xếp loại, cá nhân nộp bổ sung văn bản thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi Hội đồng xét chuyển công tác họp xét;
e) Bản photocopy các loại giấy tờ có liên quan để chứng minh các tiêu chí ưu tiên khi xem xét tiếp nhận (các danh hiệu, bằng khen, giấy khen tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 7; giấy khai sinh con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, hộ khẩu, xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình, xác nhận nơi công tác của chồng tại Điểm c Khoản 4 Điều 7; xác nhận của địa phương về gia cảnh, hồ sơ bệnh án của cha mẹ, con tại Điểm d Khoản 4 Điều 7; giấy xác nhận liệt sĩ, thương binh, bệnh binh tại Điểm đ Khoản 4 Điều 7; giấy chứng nhận kết hôn, giấy xác nhận nơi công tác của vợ (chồng) hoặc hộ khẩu đối với vợ (chồng) không phải là công chức, viên chức tại Điểm e, g, h Khoản 4 Điều 7 Quyết định 829/QĐ-UBND-HC ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp).
2.2. Chuyển công tác ra ngoài tỉnh
Viên chức nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:
a) Đơn đề nghị chuyển công tác có ghi rõ tên cơ sở giáo dục có nguyện vọng được chuyển đến, chỉ nêu tối đa 02 nguyện vọng, ghi theo thứ tự ưu tiên và ghi rõ lý do xin chuyển;
b) Sơ yếu lý lịch viên chức có xác nhận của cơ sở giáo dục đang công tác;
c) Bản photocopy quyết định tuyển dụng viên chức;
d) Bản photocopy văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp (khi cần sẽ yêu cầu đối chiếu với bản chính);
đ) Bản photocopy văn bản thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo năm học của cấp có thẩm quyền. Trường hợp chưa có kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, cá nhân có thể nộp bản tự kiểm điểm có nhận xét, xếp loại của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ. Khi có kết quả đánh giá, xếp loại, cá nhân nộp bổ sung văn bản thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi Hội đồng xét chuyển công tác họp xét;
e) Cam kết đền bù chi phí đào tạo đối với các trường hợp được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước bằng nguồn kinh phí Nhà nước theo quy định trước khi chuyển công tác ra ngoài tỉnh (nếu có).
2.3. Viên chức đang công tác ngoài tỉnh
Viên chức đang công tác ngoài tỉnh nộp hồ sơ, bao gồm:
a) Một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2.1 Công văn này;
b) Văn bản chấp thuận cho chuyển đi của cơ quan có thẩm quyền.
3. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc tiếp nhận, thẩm định thành phần hồ sơ chuyển công tác của các đơn vị trong và ngoài Tỉnh gửi đến. Đồng thời, phối hợp với Phòng Nội vụ Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quy trình xét chuyển và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm 2022 đúng theo quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
 
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- CT và PCT.UBND Thành phố;
- Phòng Nội vụ Thành phố;
- Trang Thông tin điện tử Thành phố;
- Trang Thông tin điện tử Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
Võ Thị Bình
 
Xin xem chi tiết

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Văn phòng Phòng Giáo dục thành phố Sa Đéc:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đường đến Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Sa Đéc
Chat Zalo
global zalomessages
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây