QĐ v/v công bố danh mục TTHC được thực hiện theo mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai,...

Thứ sáu - 02/03/2018 14:25
Ngày 04 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1453/QĐ-UBND-HC v/v công bố danh mục thủ tục hành chính được thực hiện theo mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thực hiện
theo mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
tại nhà theo yêu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 củaThủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 46 thủ tục hành chính (đang được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp) được thực hiện theo mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai,tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Quy trình thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh (sau đây
gọi tắt là mô hình) như sau:
Bước 1. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu được hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà có thể liên hệ với Trung tâm Hành chính công qua số điện thoại tổng đài của Trung tâm: 02773.89.89.89 hoặc qua e-mail: tthcc@dongthap.gov.vn hoặc các hình thức thích hợp khác để đặt yêu cầu được
hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
tại nhà theo thời gian thuận tiện.
Bước 2. Trung tâm Hành chính công chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin
của cá nhân, tổ chức và cung cấp thông tin đến Bưu điện tỉnh Đồng Tháp để nhân
viên bưu điện trực tiếp trao đổi, hẹn giờ cụ thể và đi đến nhà người dân hướng
dẫn kê khai các biễu mẫu và nhận hồ sơ, các khoản phí, lệ phí... theo quy định.
Bước 3. Hồ sơ được nhân viên bưu điện chuyển đến Trung tâm Hành
chính công (thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên các lĩnh vực) để tiếp
nhận, vào sổ theo dõi, ghi giấy tiếp nhận, phiếu kiểm soát và chuyển về các sở,
ngành tỉnh giải quyết.
Bước 4. Các sở, ngành tỉnh giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo thẩm
quyền và thời gian quy định. Kết quả giải quyết được chuyển đến Trung tâm
Hành chính công (thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên các lĩnh vực).
Quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các hồ sơ thủ tục hành chính
tại Bước 3 và Bước 4 được thực hiện theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày
25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một
cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Bước 5. Nhân viên bưu điện nhận kết quả giải quyết hồ sơ qua Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và chuyển trả kết quả
giải quyết này đến nhà người dân theo địa chỉ được cung cấp.
Quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các hồ sơ thủ tục hành
chính tại Bước 2 và Bước 5 nêu trên được thực hiện theo Quyết định số
45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Điều 3. Trách nhiệm của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh (Trung tâm Hành chính công làm đầu mối) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Bưu điện Tỉnh triển khai thực hiện mô hình đối với các thủ tục hành chính được ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh có thủ tục hành chính
được giải quyết theo mô hình
1. Chủ động phối hợp, hỗ trợ Bưu điện Tỉnh trong việc hướng dẫn người
dân kê khai các biễu mẫu, hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền,
2. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành
chính theo mô hình này được giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban,
ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các cá nhân, tổ chức có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Các Phó CT/UBND Tỉnh;
- Đài PTTH ĐT, Báo ĐT, Cổng TTĐT;
- LĐVP UBND Tỉnh;
- Bưu điện Tỉnh (p/h);
- Lưu: VT, TTHCC, T (HC).                                                                                           
                                                                                                 Nguyễn Văn Dương

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Theo http://dongthap.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE
phan mem 1 cua
TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây