duong day nong

QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (đợt 1)

Thứ sáu - 02/03/2018 13:54
Ngày 08 tháng 5 năm 2017, UBND Tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 447 /QĐ-UBND-HC v/v công bố danh mục thủ tục hành chính đƣợc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bƣu chính công ích (đợt 1)
 
                               QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính

được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (đợt 1)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 413/TTr-STP ngày
27 tháng 4 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục các thủ tục hành
chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp (đợt 1).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Giao các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp
với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích triển khai thực hiện việc
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
công ích được quy định tại Phụ lục của Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban,
ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các cá nhân, tổ chức có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                                         CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;
- Văn phòng chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Các Phó CT/UBND Tỉnh;
- LĐVP UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, TTHCC (A).

                                                                                                                  Nguyễn Văn Dương

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Theo http://dongthap.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE
phan mem 1 cua
TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây