Kế hoạch cải cách hành chính ngành giáo dục thành phố Sa Đéc năm 2019

Thứ sáu - 08/03/2019 15:14
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cải cách hành chính ngành giáo dục thành phố Sa Đéc năm 2019,
Ke hoach
Ke hoach
KẾ HOẠCH 
Cải cách hành chính ngành giáo dục thành phố Sa Đéc năm 2019 
 
 
- Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính thành phố Sa Đéc năm 2019; 
  Trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cải cách hành chính ngành giáo dục thành phố Sa Đéc năm 2019, cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
    - Xây dựng nền hành chính dân chủ, phục vụ nhân dân, chính quyền điện tử, phù hợp gắn với thành phố đô thị loại 2, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu quả, tạo sự chuyển động mạnh mẽ trong việc cũng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 
    - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. 
  - Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công. 
  - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức; thực hiện việc trao đổi, đối thoại với tổ chức, công dân trên các phương tiện truyền thông. 
  - Hiệu trưởng các trường căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2019. 
 
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
  1. Công tác thông tin tuyên truyền 
  - Tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức thích hợp, nhất là tuyên truyền việc thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính. 
  - Đăng tải các thủ tục hành chính trên website của ngành giáo dục tại địa chỉ http://www.pgdsadec.edu.vn và trang facebook Phòng Giáo dục Sa Đéc. 
  - Tổ chức gặp gỡ đối thoại trực tiếp với cán bộ giáo viên và nhân dân. 
  2. Cải cách thể chế 
  - Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật và chỉ đạo của các cấp về 
thực hiện các nhiệm vụ cải cách thể chế hành chính theo Chương trình cải cách 
hành chính của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân Tỉnh. 
  -  Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 
quyền của cơ quan Phòng Giáo dục. Thực hiện đúng quy định về trình tự soạn 
thảo, thẩm định văn bản trước khi ban hành. 
  - Triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để cán bộ, 
công chức, viên chức và nhân dân biết, thực hiện đúng pháp luật. 
  - Thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền 
huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy 
định của pháp luật mới ban hành nhất là các văn bản quy phạm pháp luật có quy 
định về thủ tục hành chính. 
  3. Cải cách thủ tục hành chính 
  - Đẩy mạnh thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân Tỉnh, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính.  
- Rà soát hoặc kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi theo thẩm quyền đối với những quy định, thủ tục hành chính không phù hợp, chồng chéo gây cản trở đến sự phát triển giáo dục nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi. 
  - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện, đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp. 
  - Triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. 
  4. Cải cách tổ chức bộ máy 
  - Nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc đối với các tổ chức, công dân. 
  - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện liên thông giữa Phòng Giáo dục và các phòng ban chuyên môn thuộc UBND Thành phố Sa Đéc và giữa Phòng Giáo dục với các trường nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và giải quyết tốt công việc cho tổ chức, dân và doanh nghiệp. 
  5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức 
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 
- Xác định cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng vị trí việc làm theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ công chức, viên chức kể cả cán bộ công chức lãnh đạo quản lý để làm cơ sở xác định biên chế, tuyển dụng và quy hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức. 
- Đổi mới công tác đánh giá, nhận xét đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo trung thực, khách quan và đúng với thành tích, kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức bằng phần mềm tin học.
 - Chú trọng công tác cử cán bộ quản lý tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; kết hợp giữa đào tạo chuyên sâu với bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. 
- Duy trì việc ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức (PMIS) trong toàn ngành giáo dục. 
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển dụng giáo viên theo quy định. 
  6. Cải cách tài chính công 
  - Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Phòng Giáo dục. 
  - Tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; cụ thể là các trường 
  - Thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch về tài chính công. 
  7. Hiện đại hóa hành chính 
  -  Triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành giáo dục thành phố. 
  - Nâng cấp Trang thông tin điện tử ngành giáo dục, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định. 
  - Cải tiến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. 
  - Tiếp tục đầu tư các phương tiện, trang thiết bị hiện đại cần thiết cho cơ quan Phòng Giáo dục và các trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước và phục vụ tốt nhân dân. 
  - Sử dụng thường xuyên và có hiệu quả hệ thống các phần mềm điện tử theo quy định của cấp trên. 
  8. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. 
  - Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính ngành giáo dục thành phố Sa Đéc năm 2019. 
  - Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính. 
  - Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
..................................
Xin xem chi tiết

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Văn phòng Phòng GD-ĐT Thành phố Sa Đéc:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE
phan mem 1 cua
TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây