duong day nong

20.Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Thứ năm - 14/07/2022 09:24
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyếtthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
20.Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do các đơn vị nhập dữ liệu sai hoặc do cải chính hộ tịch từ năm 2006 trở về sau
a. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính
TT Trình tự thực hiện Cách thức thực hiện Thời gian giải quyết Ghi chú
Bước 1 Nộp hồ sơ thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau:    1. Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
   2. Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc.  
   3. Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn. Không quy định (tùy khách hàng)
Bước 2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ thủ tục hành chính 1. Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.
a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;
c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; đồng thời, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình.
Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc (không để quá 3 giờ làm việc) hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.  
2. Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc thông báo được thực hiện thông qua chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới người dân của Cổng Dịch vụ công của tỉnh;
b) Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình.
Không quá 1/2 ngày kể từ ngày phát sinh hồ sơ trực tuyến
Bước 3 Giải quyết thủ tục hành chính Sau khi nhận hồ sơ thủ tục hành chính từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả công chức, viên chức xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 01 ngày, trong đó:  
1. Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận TN&TKQ) 30 phút  
2. Giải quyết hồ sơ (cơ quan/bộ phận chuyên môn), trong đó: 07 giờ  
- Trường hợp thủ tục hành chính không quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, có liên quan, cán bộ, công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định; cập nhật thông tin vào Phần mềm một cửa điện tử; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.    
+ Chuyên viên
+ Lãnh đạo phòng/bộ phận
+ Lãnh đạo đơn vị
+ Văn thư đơn vị
06 giờ
30 phút
15 phút
15 phút
 
Bước 4 Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
(Kết quả giải quyết thủ tục hành chính gửi trả cho tổ chức, cá nhân phải bảo đảm đầy đủ theo quy định mà cơ quan có thẩm quyền trả cho tổ chức, cá nhân sau khi giải quyết xong thủ tục hành chính)
- Công chức tiếp nhận và trả  kết quả nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử thực hiện như sau:
- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép đối với hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn quy định.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (xuất trình giấy hẹn trả kết quả). Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao kết quả.
- Trường hợp nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. (đăng ký theo hướng dẫn của Bưu điện) (nếu có)
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm KSTTHC và Phục vụ HCC, khi đi mang theo hồ sơ gốc để đối chiếu và nộp lại cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến. (nếu có)
- Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc.
30 phút  
b. Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ
 a) Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng;
 b) Văn bằng đề nghị chỉnh sửa;
c) Trích lục hoặc quyết định thay đối hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;
d) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;
đ) Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân họp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ. Thông tin ghi trên các giấy tờ này phải phù hợp với đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm b, c, d, đ nêu trên là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.
Trường hợp tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm b, c, d, đ nêu trên là bản sao không có chứng thực thì người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu; người tiếp nhận hồ sơ phải ký xác nhận, ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
c. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
d. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo
đ. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
e. Phí, lệ phí: Không thu lệ phí, chỉ thu tiền phôi bản sao
+ Phôi bản sao THCS: 6000 đ
          g. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung văn bằng, chứng chỉ.
h. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau:
- Được cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch;
- Được xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;
- Được bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch;
- Được đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh;
- Lỗi của cơ quan cấp văn bằng.
i. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Điều 22, 23 và 24 của Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2029 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
          - Thông báo số 7593/BGDĐT –VP ngày 31/8/2009 của Bộ GDĐT về việc thông báo giá văn bằng, chứng chỉ áp dụng từ tháng 9 năm 2009.
- Công văn 103/SGDĐT-KHTC ngày 18/01/2019 của Sở GDĐT về việc thu tiền phôi bản sao bằng tốt nghiệp. 
k. Lưu hồ sơ (ISO):
Thành phần hồ sơ lưu Bộ phận lưu trữ Thời gian lưu
- Như mục b;
- Kết quả giải quyết TTHC hoặc Văn bản trả lời của đơn vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, điều kiện.
- Hồ sơ thẩm định (nếu có)
- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có)
Cơ quan chuyên môn (Phòng/Bộ phận chuyên môn) Từ 03 năm, sau đó chuyển hồ sơ đến kho lưu trữ của đơn vị (hoặc lưu trữ tỉnh, huyện)
Các biểu mẫu theo  Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG
BẰNG TỐT NGHIỆP THCS
 
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo ……………..;
 
Tôi tên là:______________________________________________________________
Ngày sinh:______________Nơi sinh:________________________________________
Giới tính:________ _______ Dân tộc: ______________________________
Trước đây tôi là học sinh của trường:_________________________________________
Đã dự  xét tốt nghiệp khoá ngày:__________năm học:___________________________
Tại Hội đồng xét TN:___________________________Xếp loại TN:________________
Và đã được Phòng GDĐT cấp bằng tốt nghiệp:
Vào sổ cấp bằng số:__________________Số hiệu:______________________________
Nay tôi đề nghị điều chỉnh:
- Họ tên: Từ __________________thành ___________________________
- Ngày sinh: Từ________________thành ___________________________
- Nơi sinh: Từ _________________thành __________________________
Theo Trích lục (Quyết định) số:____________ngày________của UBND___________
Và khai sinh số:______ngày__________của UBND xã____________cấp
Nguyên nhân sai:_______________________________________­­­­­­______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Đề nghị quý Phòng xem xét điều chỉnh bằng tốt nghiệp cho tôi.
Tôi chân thành cảm ơn./.
 
Hồ sơ kèm theo:          
- CMND (sao y bản chính);
- Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (sao y bản chính);
- Bản sao giấy khai sinh trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;
- Bản chính bằng tốt nghiệp;
 
              Xác nhận của trường
      (Đối với trường hợp mượn khai sinh)
 
__________________,ngày____tháng____năm_____
Người viết đơn
(Họ tên và chữ ký)
 
 
 
 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: UBND Tỉnh Đồng Tháp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
phan mem 1 cua

TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây