duong day nong
5.Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

5.Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 •   10/12/2020 07:36:00 AM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
4.Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

4.Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

 •   10/12/2020 07:27:00 AM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
3.Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3.Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 •   10/12/2020 07:15:00 AM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
2.Tên thủ tục hành chính: Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

2.Tên thủ tục hành chính: Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 •   10/12/2020 07:13:00 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
1.Tên thủ tục hành chính: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo hoạt động giáo dục trở lại

1.Tên thủ tục hành chính: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo hoạt động giáo dục trở lại

 •   10/12/2020 07:05:00 AM
 •   Đã xem: 405
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 •   09/12/2020 03:19:00 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 •   09/12/2020 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
18. Tên thủ tục hành chính: Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ

18. Tên thủ tục hành chính: Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ

 •   09/12/2020 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
17. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS

17. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS

 •   09/12/2020 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
16. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

16. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

 •   09/12/2020 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
15. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

15. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

 •   09/12/2020 03:04:00 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
14. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

14. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

 •   09/12/2020 03:01:00 PM
 •   Đã xem: 324
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
13. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

13. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

 •   09/12/2020 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
12. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

12. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

 •   09/12/2020 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
11. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập Trường trung học cơ sở hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

11. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập Trường trung học cơ sở hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

 •   09/12/2020 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
10. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

10. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

 •   09/12/2020 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
9. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

9. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

 •   09/12/2020 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
8. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép Trường tiểu học hoạt động trở lại

8. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép Trường tiểu học hoạt động trở lại

 •   09/12/2020 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
7. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

7. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 •   09/12/2020 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Các tin khác

LIÊN KẾT WEBSITE
phan mem 1 cua

TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây