duong day nong
1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 •   09/12/2020 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
18. Tên thủ tục hành chính: Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ

18. Tên thủ tục hành chính: Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ

 •   09/12/2020 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
17. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS

17. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS

 •   09/12/2020 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
16. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

16. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

 •   09/12/2020 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
15. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

15. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

 •   09/12/2020 03:04:00 PM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
14. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

14. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

 •   09/12/2020 03:01:00 PM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
13. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

13. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

 •   09/12/2020 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
12. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

12. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

 •   09/12/2020 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
11. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập Trường trung học cơ sở hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

11. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập Trường trung học cơ sở hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

 •   09/12/2020 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
10. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

10. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

 •   09/12/2020 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
9. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

9. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

 •   09/12/2020 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
8. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép Trường tiểu học hoạt động trở lại

8. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép Trường tiểu học hoạt động trở lại

 •   09/12/2020 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
7. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

7. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 •   09/12/2020 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
6. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

6. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 •   09/12/2020 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
5. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

5. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

 •   09/12/2020 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
4. Tên thủ tục hành chính: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

4. Tên thủ tục hành chính: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

 •   09/12/2020 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
2. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

2. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

 •   09/12/2020 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
1 Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường mẫu giáo, truờng mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

1 Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường mẫu giáo, truờng mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 •   09/12/2020 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
LIÊN KẾT WEBSITE
phan mem 1 cua

TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây