duong day nong

Kế hoạch thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức cấp thành phố trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022

Thứ ba - 12/07/2022 14:16
Kế hoạch thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức cấp thành phố trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022
Kế hoạch thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức cấp thành phố trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022
KẾ HOẠCH
Thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức cấp thành  phố trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022.
 
          Thực hiện kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của UBND Thành phố về việc  thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự  phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2022 và những năm tiếp theo;
          Căn cứ Báo cáo số 1268/BC-SNV ngày 06/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc phân tích kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng tỉnh Đồng Tháp năm 2021;
          Căn cứ  công văn số 668 /UBND-HC ngày 10/6/2022 về việc kết quả thực hiện Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng tỉnh Đồng Tháp năm 2021;
          Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân  cấp thành phố trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện tốt việc các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân  trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của UBND thành phố Sa Đéc.
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng điều hành,quản trị và hành chính công của ngành giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng  phục vụ và uy tín đối với người dân. Đồng thời, phát huy sự tham gia của các tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng và giám sát việc thực thi các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Tiếp tục duy trì và nâng cao điểm số của chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022. Phấn đấu cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022 tiếp tục duy trì trong nhóm các huyện, thành phố đạt điểm số cao của cả tỉnh.
2. Yêu cầu
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục lập kế hoạch của đơn vị và triển khai đến tất cả cán bộ, quản lí, công chức, viên chức, người lao động.
Quá trình thực hiện cần kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị trường học.
II. Nội dung
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
Tăng cường các kênh truyền thông với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả đảm bảo truyền thông tới cộng đồng, tới các khu vực dân cư, tới tận người dân. Nội dung tuyên truyền gần gũi, sát với thực tế.
Tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa và kết quả chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân của thành phố năm 2022 và những năm qua; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm đối với các nội dung tại chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân; từ đó xác định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
2. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị đối chiếu với các nội dung của Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân đặt ra
a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, các đơn vị lập kế hoạch, chủ động tổ chức thực hiện nhằm phát huy được sự đồng thuận, tham gia, ủng hộ; cải thiện đánh giá của người dân; góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân.
b) Các đơn vị được phân công nhiệm vụ cụ thể chủ động triển khai thực hiện.
3. Kiểm tra, giám sát
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra đột xuất, chỉ đạo hoặc kiến nghị khắc phục các tồn tại có thời hạn cụ thể; phúc tra việc khắc phục các tồn tại đối với các đơn vị đã được kiểm tra trước đây; chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào nội dung cụ thể, công việc cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực thi công vụ và triển khai thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục các tồn tại có thời hạn cụ thể.
Chủ động phối hợp các cấp, các ngành để đề xuất lồng ghép phù hợp nội dung cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân vào nội dung kiểm tra của các đoàn công tác: Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan Phòng GD-ĐT; kiểm tra Cải cách hành chính.
4. Thực hiện tốt công tác phối hợp, thông tin, báo cáo
Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo:Tổng hợp và báo cáo việc triển khai kế hoạch tại địa phương (xây dựng kế hoạch, hình thức triển khai, giải pháp thực hiện, kết quả thu nhận ý kiến của người dân qua khảo sát, hiệu quả so với năm trước,…) và báo cáo lồng ghép trong Báo cáo Sơ kết học kì I/ Tổng kết năm học, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về cơ quan quản lý các cấp, ngành GDĐT.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ:
Phòng GD-ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trường MN, TH, THCS trong thành phố khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
a. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC được giao chủ trì thực hiện trong Kế hoạch CCHC năm 2022, để đến cuối tháng 12 năm 2022 hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra.
b. Thực hiện tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhất là tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công mức độ 3, mức  4 độ và dịch vụ bưu chính công ích.
c. Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công.
d. Duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.
e. Duy trì thực hiện tốt và luôn cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 phù hợp với CCHC.
f. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính.
2. Giải pháp:
a). Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân; xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các nội dung của cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân; thường xuyên đôn đốc đội ngũ cán bộ quản lí, công chức, viên chức thuộc quyền quản lí thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến việc phục vụ học sinh, cha mẹ học sinh. Đặc biệt chú ý phân công cụ thể cán bộ quản lí, công chức, viên chức, nhân viên triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các công việc được giao tại Kế hoạch này.
b). Gắn việc thực hiện Kế hoạch của Phòng GDĐT về việc nâng cao chất lượng hoạt động công vụ với mục tiêu xây dựng cơ sở giáo dục thân thiện, phục vụ học sinh, cha mẹ học sinh. Trong đó, thực hiện tốt việc tự kiểm tra, theo dõi trong nội bộ từng cơ sở giáo dục và việc lắng nghe, tiếp thu phản ánh, kiến nghị của người dân về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lí, công chức, viên chức; kịp thời xử lí nghiêm những trường hợp có biểu hiện tiêu cực trong thực thi công vụ và công khai kết quả xử lí để người dân biết, giám sát.
c). Chủ động phối hợp với các tổ chức Đảng, chính quyền và Đoàn thể/các tổ chức chính trị-xã hội tại cơ sở giáo dục nhằm tạo ra sự liên kết chặt chẽ trong nội bộ cơ quan nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất các giải pháp và việc phối hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên để cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân trên địa bàn thành phố.
d). Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để cha mẹ học sinh thông hiểu các nội dung, công việc liên quan đến việc cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân đã được các cơ Phòng giáo dục triển khai thực hiện. Tuyên truyền các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người khuyết tật tại địa phương.
e). Nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập.
f). Khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong ngành.
g). Tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường và cha mẹ học sinh.
h). Cải thiện các điều kiện cơ sở vật chất cơ bản phục vụ dạy và học trong nhà trường.
i) Tổ chức khảo sát đo lường sự hài lòng của cha mẹ học sinh và người dân đối với chất lượng giáo dục ở các trường  công lập.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
         a) Bộ phận phụ trách cải cách hành chính:
Tham mưu cho Trưởng phòng GDĐT ban hành kế hoạch các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân cấp thành phố trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022, tập trung vào các nội dung:
         - Rà soát 09 chỉ số thành phần (Lớp học là nhà kiên cố; nhà vệ sinh sạch sẽ; học sinh có nước sạch để uống tại trường; lớp học có số học sinh không vượt quá quy định của Điều lệ trường Mầm non,  Điều lệ trường Tiểu học và Điều lệ trường THCS; không có lớp nào phải học ca ba; giáo viên không ưu ái những học sinh tham gia lớp học thêm ngoài giờ của mình; giáo viên có trình độ sư phạm tốt; cha mẹ học sinh nhận được phản hồi thường xuyên của giáo viên về tình hình học tập của con em; cha mẹ học sinh nhận được thông tin đầy đủ về tình hình thu, chi của nhà trường) để có đánh giá chính xác về các hạn chế, đưa ra biện pháp khắc phục.
- Chỉ đạo các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện 09 nội dung của cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
- Hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân tại đơn vị.
- Thường xuyên nắm tình hình và chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện.
- Xây dựng chuyên mục về cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
- Phối hợp bộ phận kiểm tra Phòng GDĐT tham mưu Trưởng Phòng GDĐT tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát các các cơ sở giáo dục trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện bằng hình thức phù hợp.
b) Bộ phận Văn phòng
Phối hợp với bộ phận phụ trách Cải cách hành chính tăng cường công tác truyền thông về các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng GDĐT phụ trách, các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân. Trong đó tập trung các chỉ số thành phần để tạo ra sự hiểu biết và đồng thuận của cha mẹ học sinh.
Phối hợp với các bộ phận chuyên môn  xây dựng kế hoạch và thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân đối với lĩnh vực giáo dục.
c) Bộ phận Kế hoạch - Tài chính
- Hướng dẫn các chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định công khai theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
- Yêu cầu các bộ phận có liên quan báo cáo tổng hợp thực trạng nhà vệ sinh các cơ sở giáo dục đối chiếu với quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam về nhà vệ sinh trường học, đánh giá, tham mưu cho Trưởng Phòng GDĐT đề xuất UBND thành phố có kế hoạch khắc phục.
d) Bộ phận Kiểm tra
Tham mưu cho Trưởng Phòng GDĐT phối hợp với Thanh tra Thành phố tổ chức kiểm tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trong quản lý dạy thêm, học thêm.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở giáo dục về quy định công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
2. Các cơ sở trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở:
a) Xây dựng kế hoạch các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân của trường một cách cụ thể, khả thi.
b) Tuyên truyền, giải thích để người dân, đặc biệt là cha mẹ học sinh thông hiểu các nội dung, công việc liên quan đến việc cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân đã được các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận và phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
c) Công khai bảng tóm tắt kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân tại đơn vị; công khai bộ câu hỏi - đáp về chỉ số này; tổ chức khảo sát thu nhận ý kiến người dân qua phiếu trả lời chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân về giáo dục bằng các hình thức phù hợp.
d) Đánh giá cụ thể việc triển khai kế hoạch (quá trình xây dựng kế hoạch, hình thức triển khai, giải pháp thực hiện, kết quả thu nhận ý kiến của người dân qua khảo sát, hiệu quả so với năm trước).
Trên đây là Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân cấp thành phố trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022. Phòng GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo kịp thời về Phòng GDĐT (qua cô Nguyễn Thị Ngọc Trang, chuyên viên) để được hướng dẫn./.

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Văn phòng Phòng GD-ĐT Thành phố Sa Đéc:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE
phan mem 1 cua

TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây