CẤP PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Thứ hai - 06/11/2017 15:50
CẤP PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (trừ các đối tượng thuộc Điểm a, Khoản 4, Điều 4, của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp)  có yêu cầu lập hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Hồ sơ xin cấp phép dạy thêm học thêm (DTHT) ngoài nhà trường nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.
Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở vật chất.
Bước 4: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định cấp giấy phép dạy thêm học thêm (nếu được UBND cấp huyện ủy quyền).
          - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.
          - Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ bao gồm:
Theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND Tỉnh.
1. Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 của QĐ 02/2017; (đính kèm mẫu 2)
2. Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động DTHT; danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm; (đính kèm mẫu 3)
3. Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận của thủ trưởng quản lý (công chức, viên chức) hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (không phải công chức, viên chức) xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 của QĐ 02/2017; (đính kèm mẫu 4)
4. Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động DTHT; người đăng ký dạy thêm (người không thuộc các cơ sở giáo dục công lập);
5. Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức DTHT; người đăng ký dạy thêm (không thuộc biên chế nhà nước);
6. Kế hoạch tổ chức hoạt động DTHT nêu rõ các nội dung về: Đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức DTHT. (đính kèm mẫu 5)
7. Bản cam kết của chủ cơ sở về tổ chức DTHT  (đính kèm mẫu 06).
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
          - Thời gian thực hiện
Thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT hoặc trả lời bằng văn bản việc không đồng ý cho tổ chức hoạt động DTHT.
          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền Quyết định theo quy định: Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố.
          b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố.
          d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không
          - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Được cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT ngoài nhà trường.
          - Phí, lệ phí: Không
          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
1. Đơn xin cấp phép tổ chức DTHT (mẫu 02);
2. Danh sách trích ngang người tổ chức, người đăng ký dạy thêm (mẫu 03);
3. Đơn đăng ký dạy thêm của giáo viên (mẫu 04);
4. Kế hoạch tổ chức DTHT (mẫu 05);
5. Bản cam kết của chủ cơ sở về tổ chức DTHT  (mẫu 06).
          - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân đáp ứng theo Thông tư, Quyết định và công văn quy định
          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
1. Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định dạy thêm học thêm.
2. Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
 


(Mẫu 02)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
             ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM
ẢNH                                                         __________
4X6
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo ……………
 
 
Tôi tên là:…………………………....Nam/nữ, ngày sinh:………………...
Số CMND:……………………..…,ngày cấp: …………, nơi cấp………………
          Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………...
           Điện thoại liên hệ:……………………Email:………………………..........
          Trình độ sư phạm:………………………, nơi cấp…….………………………
          Tình trạng sức khỏe (đính kèm giấy khám sức khỏe): .....................................
            Sau khi nghiên cứu Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm; Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 28/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và DTHT.
            Tôi làm đơn xin cấp phép tổ chức DTHT, tên cơ sở:………………
          Chương trình dạy thêm, học thêm: 
Tại địa chỉ……………………………………………………………………
Đây là tài sản của cá nhân hoặc hợp đồng thuê, mượn (đính kèm hợp đồng): .....................................................................................................................................
          Sau khi được cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm. Tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của các cấp về dạy thêm, học thêm.
Nếu vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định./.
………………, ngày…….tháng…….năm 20…….
Xác nhận của Thủ trưởng/ UBND cấp xã                                       Người xin phép
(theo nội dung quy định tại Khoản 3,4 Điều 8 của QĐ 02/2017)
 
 
 
 
                                                                                                                                         

 (Mẫu 03)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI TỔ CHỨC
DẠY THÊM, HỌC THÊM VÀ NGƯỜI ĐĂNG KÝ DẠY THÊM
____________
 
 
I. Người tổ chức dạy thêm: (kèm bản sao văn bằng có công chứng)
 
Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ
sư phạm
Chuyên ngành Nơi đào tạo chuyên ngành Địa chỉ
thường trú
Địa chỉ cơ sở DTHT
Nguyễn Văn A            
 
II. Người đăng ký dạy thêm: (Kèm bản sao văn bằng có công chứng đối với người không thuộc các cơ sở giáo dục công lập)
 
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ
 sư phạm
Chuyên ngành Địa chỉ
thường trú
Đơn vị công tác, nếu có
1 Nguyễn Văn C          
2 Trần Thị B          
3 Lê Văn T          
             
             
             
             
             
 
………………, ngày……..tháng…….năm……..
                                                                                          Người tổ chức dạy thêm
                                                                                             (Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       

(Mẫu 04)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

ẢNH                                   ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM
 (Dành cho giáo viên DTHT ngoài nhà trường)
    4X6
Kính gửi: Chủ cơ sở dạy thêm, học thêm……………
 
Tôi tên là:…………………………....Nam/nữ, ngày sinh:………………...
Số CMND:…………………, ngày cấp…………, nơi cấp…………………………
          Địa chỉ thường trú/ đơn vị công tác:…...………………………………………..
           Điện thoại liên hệ:…………………………………………………..............
          Trình độ sư phạm (đính kèm bản sao văn bằng có công chứng đối với người không thuộc các cơ sở giáo dục công lập ):……………; nơi cấp……………
          Tình trạng sức khỏe (đính kèm theo giấy khám sức khỏe đối với người không thuộc các cơ sở giáo dục công lập): ....................................    
           Sau khi nghiên cứu Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm; Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Công văn số 28/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và DTHT.
Tôi làm đơn đăng ký dạy thêm tại cơ sở dạy thêm ………………………….
Địa chỉ:…….………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….    
 Khi được giảng dạy, tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm. Nếu vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo qui định./.
………………, ngày…….tháng…….năm 20…….
Xác nhận của Thủ trưởng/ UBND cấp xã                        Người đăng ký dạy thêm
(theo nội dung quy định tại Khoản 3,4 Điều 8 của QĐ 02/2017)
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                         

 (Mẫu 05)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
__________
 
           Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm; Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Công văn số 28/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và DTHT.
            Cơ sở dạy thêm, học thêm:.............................................. xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm kính gửi Phòng GDĐT như sau:
A. KẾ HOẠCH BAN ĐẦU
I. Đối tượng học thêm.
………………………………………………..…………………………………………
II. Nội dung dạy thêm.
……………………………………………….…………………………………………
III. Địa điểm.
………………………………………………..…………………………………………
IV. Cơ sở vật chất.
- Diện tích phòng học: (dài X rộng=?)
- Ánh sáng:
- Thông gió (máy lạnh, quạt):
- Bàn học sinh:
- Bàn giáo viên:
- Bảng viết (dài X rộng=?):
- Vệ sinh:
- Thiết bị PCCC:
- Sân để xe:
V. Mức thu tiền.
………………………………………………..…………………………………………
VI. Phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.
………………………………………………..…………………………………………
 
B. ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN TỚI:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
                                                                ………………, ngày……..tháng…….năm……..
                                                                                         Người tổ chức dạy thêm
                                                                                      (Ký, ghi rõ họ và tên)
                                                                                                                                         
 
 
 (Mẫu 06)
 
    
PHÒNG GDĐT ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ SỞ DTHT……….     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
 
Số: …./CSDTHT                      ……………,, ngày     tháng     năm 20 
 
BẢN CAM KẾT
Tổ chức dạy thêm, học thêm đúng quy định
_________________________
 
Kính gửi: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo ……….
 
                Qua nghiên cứu các văn bản có liên quan đến quy định về dạy thêm, học thêm (Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm; Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số: 28/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và DTHT.
                1. Tôi……………………….chủ Cơ sở DTHT………… …….Cam kết thực hiện nghiêm túc và đúng theo các quy định DTHT hiện hành.
2. Trong trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước về GDĐT hoặc Hiệu trưởng các trường được ủy quyền phát hiện cơ sở DTHT vi phạm, chủ cơ sở xin chịu các hình thức xử lý theo quy định.
3. Bản cam kết này được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại cơ sở, 01 bản gửi cơ quan cấp phép./.
 
  CHỦ CƠ SỞ
 

 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: UBND Tỉnh Đồng Tháp:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
phan mem 1 cua
TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây